Voorwaarden professionals

Datum laatste aanpassing

2 januari 2018

 

Deze voorwaarden zijn eigen aan StartensKLAAR!

Lees ze aandachtig. Ze zijn op u van toepassing.

 

1 OPZET VAN DE WEBSITE

Wij richten ons online tot startende (zelfstandige) ondernemers en brengen professionele boekhouders en accountants onder hun aandacht.

2 TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de professionals met een bedrijfsprofiel op StartensKLAAR!

U verklaart, door uw aanwezigheid op en het gebruik van de website, kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3 PROFESSIONALS

Professionals beschikken altijd over een ondernemingsnummer en zijn lid van een beroepsinstituut indien dit verplicht is voor de activiteit die zij uitoefenen. Het staat ons vrij hierop controle uit te oefenen en professionals van de site te verwijderen als blijkt dat ze niet (meer) aan deze voorwaarde voldoen.

Zij hebben recht op het (laten) aanmaken van een volwaardige bedrijfsprofiel op deze website waarvan zij de inhoud en het gebruik van afbeeldingen zelf bepalen. Evenals het aantal rubrieken waaronder zij zich wensen in te schrijven.

Ingeval de samenwerking stopt, bij het niet betalen van de verschuldigde bijdrage of om gelijk welke andere reden, kan de (top)vermelding van een professional offline gehaald worden. Zonder dat dit aanleiding geeft tot de mogelijkheid om een schadevergoeding te eisen.

4 BIJDRAGE

Professionals betalen voor hun aanwezigheid op deze site een vergoeding op jaarbasis – zonder aan een abonnement gebonden te zijn. De hoogte van deze bijdrage en de aangeboden formules, staan duidelijk vermeld op StartensKLAAR!

De onderlinge samenwerking kan door gelijk welke partij op gelijk welk ogenblik stopgezet worden.

Wanneer wij de samenwerking met een professional stopzetten, om andere redenen dan deze vermeld in onze factuurvoorwaarden, heeft de professional recht op de teruggaaf van zijn of haar betaalde bijdrage à rato het aantal maanden dat de samenwerking liep en nog zou lopen in functie van de betaalde bijdrage.

StartensKLAAR! komt op geen enkel ogenblik tussen in de besprekingen tussen u en de doelgroep. Onze rol is beperkt tot (online) medium.

5 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt zich ertoe om

  • De website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden
  • U als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen
  • Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden
  • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van deze site of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden
  • Op geen enkele wijze de toegang en het gebruik tot en van deze site te verstoren
  • Uw gegevens, uw software en uw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van uw computer, tablet of smartphone te beschermen.

6 INHOUD

6.1 U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u op deze website plaatst of hebt laten plaatsen.

6.2 Agressieve, onwettelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onbeschaafde of andere ongepaste of irrelevante bijdragen staan wij niet toe.

6.3 Het is niet toegestaan om informatie – zoals bijvoorbeeld telefoonnummers of adressen van uzelf of van anderen – via deze website publiek te maken tenzij in de daartoe voorziene ruimte. Indien u zulke informatie toch post, kunnen wij hier in geen geval voor aansprakelijk gesteld worden.

6.4 Het is niet toegestaan om inhoud te (laten) plaatsen waarbij wordt verwezen of gelinkt naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

6.5 Het is niet toegestaan om inhoud te (laten) plaatsen met de bedoeling om direct of indirect commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of gebruik te maken van hyperlinks naar websites zonder onze toestemming, tenzij in de ruimte die daarvoor wordt voorzien.

6.6 Het is niet toegestaan om afbeeldingen van anderen op de website te (laten) plaatsen zonder hun voorafgaande toestemming.

6.7 U mag alleen teksten of afbeeldingen (laten) plaatsen waarvan u de auteursrechten bezit of waarvoor u de toestemming hebt om deze elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.

6.8 U zult andere professionals en gebruikers respecteren. Scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) zijn uit den boze. Evenals het (laten) plaatsen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie over personen. Met andere woorden: u probeert niets of niemand bewust of opzettelijk in een slecht daglicht te plaatsen of de doelgroep te misleiden. Vanuit deze optiek is het niet toegestaan om inhoud te (laten) plaatsen op een profielpagina, anders dan die van uw eigen kantoor.

6.9 Om misbruik te voorkomen, wordt alle inhoud op deze site nagekeken. Indien een bijdrage ongewenst, ongepast of als ongeoorloofd wordt beschouwd of op enige wijze deze voorwaarden of een geldende wettelijke bepaling niet naleeft of voor een andere reden naar eigen interpretatie en goeddunken, kunnen wij – bij voorkeur in samenspraak met de plaatser van de informatie – beslissen om de gewraakte bijdrage aan te passen dan wel niet te publiceren. De eindredactie ligt steeds bij StartensKLAAR!

7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. De inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van deze inhoud, ongeacht of deze correct of incorrect blijkt, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het verspreiden ervan.

7.2 Wij controleren alle inhoud. Desondanks benadrukken wij dat we niet aansprakelijk zijn voor de content. De inhoud wordt u ter beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van deze inhoud, ongeacht of deze correct of incorrect blijkt, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het verspreiden ervan.

7.3 Wij garanderen niet dat de inhoud van deze site vrij is van inbreuken op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud die niet correct zou blijken te zijn of die in strijd zou blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden.

7.4 Indien u de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient u ons hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen. De website bevat een contactpagina waarop u terecht kunt voor een melding of een klacht met betrekking tot zaken die tegen deze voorwaarden indruisen.

7.5 Enkel de auteur van content, is verantwoordelijk voor de inhoud hiervan en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen.

7.6 We stellen alles in het werk om permanent toegang tot de site te verlenen. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodiek onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we geen 100% ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen.

In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in het werk om hieraan binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan een dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming vanwege StartensKLAAR!

7.7 De websites waarnaar wij bij gelegenheid linken, worden niet noodzakelijk door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud hierop, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates eigen aan dergelijke sites.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om hieraan binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

8 INTELLECTUELE EIGENDOM

StartensKLAAR! is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze website.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen auteurs alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door hen worden geplaatst of die zij aan ons overmaken om hier te worden geplaatst, onherroepelijk aan ons over.

U verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm, het geheel van elementen waaruit de site bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen, de illustraties, de grafieken, de videofilms, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element.

9 ALGEMENE BEPALINGEN

9.1 Aanpassingen

Als we deze voorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie meteen beschikbaar op de site en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek. Vanaf dat ogenblik wordt verondersteld dat u hiervan kennis hebt genomen en akkoord gaat met de inhoud ervan.

9.2 Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Limburg zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden.

9.3 Aanvaarding

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onze voorwaarden.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar