Voorwaarden gebruikers

Datum laatste aanpassing

2 januari 2018

 

Deze voorwaarden zijn eigen aan StartensKLAAR!

Lees ze aandachtig. Ze zijn op u van toepassing.

 

1 OPZET VAN DE WEBSITE

Wij richten ons online tot startende (zelfstandige) ondernemers en brengen professionele boekhouders en accountants onder hun aandacht.

2 TOEPASSELIJKHEID EN BINDENDE KRACHT

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker van onze website.

U verklaart, door uw bezoek aan deze website, kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt zich ertoe om

  • De website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.
  • U als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen.
  • Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden.
  • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van deze site of op de rechten van derden, onmiddellijk aan ons te melden.
  • Op geen enkele wijze de toegang en het gebruik tot en van deze website te verstoren.
  • Uw gegevens, uw software en uw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van uw computer, tablet of smartphone te beschermen.

4 BEOORDELINGEN

4.1 U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor inhoud die u plaatst op StartensKLAAR!

4.2 Agressieve, onwettelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onbeschaafde of andere ongepaste of irrelevante reacties staan wij niet toe.

4.3 Het is niet toegestaan om informatie – zoals bijvoorbeeld telefoonnummers of adressen van uzelf of van anderen – via deze website publiek te maken in andere zones dan hiervoor bestemd. Indien u toch zulke informatie plaatst, kunnen wij hier in geen enkel geval voor aansprakelijk gesteld worden.

4.4 Het is niet toegestaan om inhoud achter te laten waarbij wordt verwezen of gelinkt naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.

4.5 Het is niet toegestaan om inhoud te plaatsen met de bedoeling om direct of indirect commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of gebruik te maken van hyperlinks naar websites zonder onze toestemming.

4.6 Het is niet toegestaan om dezelfde beoordeling meerdere keren te plaatsen. Eenzelfde beoordeling mag m.a.w. slechts 1 keer op deze website geplaatst worden.

4.7 Veelvuldig of overdreven gebruik van hoofdletters is niet toegestaan. Evenals het overdreven gebruik van speciale tekens zoals smileys.

4.8 U zult andere gebruikers respecteren. Scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende zinnen zijn uit den boze. Evenals het plaatsen van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie over personen. Met andere woorden: u probeert niets of niemand bewust of opzettelijk in een slecht daglicht te plaatsen.

4.9 Om misbruik te voorkomen, worden beoordelingen gemodereerd. Indien wij van oordeel zijn dat een beoordeling ongewenst, ongepast of als ongeoorloofd wordt beschouwd of op enige wijze deze voorwaarden of een geldende wettelijke bepaling niet naleeft of voor een andere reden naar eigen interpretatie en goeddunken, kunnen wij eenzijdig beslissen om de gewraakte beoordeling aan te passen dan wel niet te publiceren.

5 ARTIKELS

5.1 De inhoud van de artikels op deze website, is louter informatief. Ze kan geen advies van een professionele dienstverlener vervangen.

U erkent dat de informatie die u ter beschikking wordt gesteld niet volledig is, nog exhaustief en dat de informatie geen concreet, op maat gemaakt advies betreft. Daarvoor moet u een professionele dienstverlener raadplegen.

5.2 Wij garanderen geen resultaat op basis van beslissingen genomen na het lezen van de informatie op deze website, noch staan wij in voor de gevolgen hiervan.

5.3 Wij dragen er zorg voor dat de inhoud van de site steeds bijgewerkt wordt in functie van de actualiteit d.w.z. dat de informatie steeds up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat dit altijd en overal het geval is.

U erkent bijgevolg dat StartensKLAAR! niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze website en u aanvaardt dat het gebruik van de informatie op eigen risico en aansprakelijkheid gebeurt.

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. De inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt u aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van deze inhoud, ongeacht of deze correct of incorrect blijkt, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het verspreiden ervan.

6.2 Wij modereren alle inhoud. Desondanks benadrukken wij dat we niet aansprakelijk zijn voor de content. De inhoud wordt u ter beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van deze inhoud, ongeacht of deze correct of incorrect blijkt, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het verspreiden ervan.

6.3 Wij garanderen niet dat de inhoud op deze website vrij is van inbreuken op de rechten van derden, noch dat de informatie correct, volledig en up-to-date is. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de inhoud die niet correct zou blijken te zijn of die in strijd zou blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden.

6.4 Indien u de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient u ons hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, zodat wij gepaste maatregelen kunnen nemen. De website bevat een contactpagina waarop u terecht kunt voor een melding of een klacht met betrekking tot zaken die tegen deze voorwaarden indruisen.

6.5 Enkel de auteur van de inhoud van de informatie, is verantwoordelijk voor de inhoud en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen.

6.6 We stellen alles in het werk om permanent toegang tot deze website te verlenen. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodiek onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen we geen 100% ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen.

In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in het werk om hieraan binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan een dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als een tekortkoming vanwege StartensKLAAR!

6.7 De websites waarnaar wij linken, worden niet noodzakelijk door ons beheerd, gehost of onderhouden. We zijn dus niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates eigen aan dergelijke sites.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van links naar andere websites en derde partijen en aan de behoorlijke werking ervan. We kunnen echter niet garanderen dat deze links altijd werken. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links doen we al het mogelijke om hieraan binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

7 INTELLECTUELE EIGENDOM

StartensKLAAR! is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan deze website.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten die zij kunnen laten gelden op o.a. teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, beelden, geluid en data die door hen worden geplaatst of die zij aan ons overmaken om hier te worden geplaatst, onherroepelijk aan ons over.

U verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm, het geheel van elementen waaruit deze website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen, de illustraties, de grafieken, de videofilms, de kleurcombinaties, de slogans, de lay outs en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van deze site.

8 ALGEMENE BEPALINGEN

8.1 Aanpassingen

Als we deze voorwaarden wijzigen, is de nieuwe versie meteen beschikbaar via deze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan deze website. Vanaf dat ogenblik wordt verondersteld dat u hiervan kennis hebt genomen en akkoord gaat met de inhoud ervan.

8.2 Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Limburg zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden.

8.3 Aanvaarding

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onze voorwaarden.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar