Privacy policy

Datum laatste aanpassing

2 januari 2018

 

Deze privacy policy is eigen aan StartensKLAAR!

Lees hem aandachtig. Hij is op u van toepassing.

 

1 ALGEMEEN

StartersKLAAR! leeft de Wet van 8 december 1992 na tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de Wet van 13 juni 2005 betreffende elektronische communicatie.

2 PERSOONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

2.1 De gegevens die u ons meedeelt bij het gebruik van StartensKLAAR!

2.2 De gegevens die mogelijk automatisch verzameld worden.

3 DOELEINDEN VOOR VERWERKING

3.1 Algemene doeleinden

Wij verzamelen persoonsgegevens om u

  • beter kennis te laten maken met bepaalde diensten
  • actuele starters- of andere informatie te verschaffen
  • bezoekersstatistieken – steeds anoniem – te verzamelen
  • de techniek en de administratie van deze site te beheren

3.2 Directe marketing

Uw persoonsgegevens worden steeds strikt vertrouwelijk behandeld en worden nooit meegedeeld aan derden voor het gebruik van directe marketing.

Hiervoor zullen wij steeds eerst expliciet uw toestemming vragen. De eventuele toestemming kunt u op gelijk welk ogenblik intrekken zonder het moeten geven van een motivatie.

3.3 Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen wij uw gegevens aan politie of rechtbanken overmaken. Dit zal het geval zijn bij ernstige overtredingen en voor zover een overheidsorgaan hierom uitdrukkelijk verzoekt.

4 BIJHOUDEN VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden maar bewaard voor de duur die nodig is om de eerder beschreven doelstellingen te realiseren.

5 RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

U hebt het recht om op elk ogenblik – gratis – uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren en/of te laten wijzigen.

Stuur ons in dat geval een bericht vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart (om te kunnen controleren dat het om de juiste persoon gaat).

U bent niet verplicht om aan ons uw persoonsgegevens mee te delen. Als u dat niet doet, kunnen wij bepaalde diensten niet garanderen.

6 RECHT VAN VERZET

U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maak in dat geval uw verzet kenbaar via onze contactpagina.

U kunt zich niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor de opvolging en behandeling van berichten die u achterlaat.

7 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens, te voorkomen.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. U bent als enige verantwoordelijk voor een bezoek aan deze website vanaf uw computer of IP-adres.

Deze website kan links, hyperlinks of referenties naar andere sites bevatten die wij niet controleren en beheren en waarop deze privacy policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke sites en ook niet voor de informatie, producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus steeds aandachtig de privacy policy en eventuele gebruiksvoorwaarden van websites die u bezoekt.

8 ALGEMENE BEPALINGEN

8.1 Aanpassingen

Als we deze privacy policy wijzigen, is de nieuwe versie meteen beschikbaar op deze website en is de nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgend bezoek aan de site. Vanaf dat ogenblik wordt verondersteld dat u hiervan kennis hebt genomen en akkoord gaat met de inhoud ervan.

8.2 Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze privacy policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Limburg zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van deze privacy policy.

8.3. Aanvaarding

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onze privacy policy.

© StartensKLAAR! - Boekhouders & accountants met een hart voor starters
Spring naar toolbar